Ogólne Warunki Handlowe

I.

Podstawowe postanowienia

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe spółki Health Academy s.r.o., REGON: 059 46 514, NIP: CZ059 46 514, z siedzibą Zbraslavská 22/49, 159 00 Praha 5, Republika Czeska, wpisanej do Rejestru Handlowego przy Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, pozycja 273525, e-mail: zamowienia@healthacademy.pl, tel. +48 783 583 442 (pon.-pt. od 9:00 do 16:00) (dalej "Sprzedający") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 i następnych ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny w brzmieniu przepisów późniejszych (dalej "Kodeks cywilny"), wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego oraz osoby fizycznej zawierającej umowę kupna poza działalnością gospodarczą jako konsument (dalej "Nabywca") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (dalej "warunki handlowe"). Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://www.healthfactory.pl/, za pośrednictwem interfejsu tej strony (zwanej dalej "sklepem internetowym").
 1. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
 2. Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi jest sporządzona w języku czeskim i może być zawarta tylko w języku czeskim.
 3. Składając zamówienie nabywca wyraża zgodę na warunki handlowe oraz Procedurę Reklamacyjną, która stanowi integralną część warunków handlowych i potwierdza, że zostały mu należycie przekazane.
 4. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić brzmienie warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

II.

Informacje przed zawarciem umowy

 1. Sprzedający informuje Nabywcę, że
 2. koszt środków komunikacji zdalnej nie odbiega od stawki podstawowej (w przypadku połączenia internetowego i telefonicznego zgodnie z warunkami operatora nabywcy, sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nie dotyczy to np. umowy transportu);
 3. wymaga zapłaty ceny zakupu przed odebraniem przez nabywcę towaru od sprzedającego;
 4. Sprzedający nie zawiera umów, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, jeżeli pośredniczy w zawieraniu takich umów, najkrótszy okres, przez który strony będą związane umową, jest podawany przez świadczeniodawcę do wiadomości, wraz ze szczegółami dotyczącymi ceny lub sposobu jej ustalenia, za jeden okres rozliczeniowy, którym jest zawsze jeden miesiąc, pod warunkiem, że cena ta jest niezmienna;
 5. ceny towarów są wskazane w sklepie internetowym zarówno z podatkiem VAT, jak i bez tego podatku, z uwzględnieniem wszelkich opłat przewidzianych prawem, przy czym koszt dostawy towarów jest zróżnicowany w zależności od wybranego sposobu i dostawcy transportu oraz sposobu zapłaty za zamówienie;
 6. nabywca ma prawo odstąpić od umowy (o ile nie określono inaczej poniżej) w terminie czternastu dni, który biegnie, w przypadku
 7. umowy sprzedaży, od dnia otrzymania towaru
 8. umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów, Odstąpienie to może zostać wysłane na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail Sprzedającego lub przekazane telefonicznie, ewentualnie można również skorzystać z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie sklepu internetowego ((https://www.healthfactory.pl/zwrot-i-reklamacje/); 
 9. nabywca nie może odstąpić od umowy:
  • o świadczenie usług, które Sprzedający świadczy za uprzednią wyraźną zgodą nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 1. dostawy towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedającego i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
 2. dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane w celu dostosowania do życzeń nabywcy lub dla jego osoby;
 3. dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;

 

 • naprawy lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez nabywcę na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku kolejnych napraw innych niż żądane lub dostawy części zamiennych innych niż żądane;
 • dostarczenia towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych; 
 1. dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub programu komputerowego, jeżeli konsument naruszył jego oryginalne opakowanie;
 2. dostarczania gazet, periodyków lub czasopism;
 3. usług transportowych lub rekreacyjnych, o ile przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym terminie;

 

 • o dostarczanie treści cyfrowych, chyba że zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, sprzedający podkreśla, że w przypadku dostarczania treści cyfrowych dostarczanych online, od takiej umowy nie można odstąpić. 
 1. w przypadku odstąpienia od umowy nabywca ponosi koszty zwrotu towaru, a w przypadku umowy zawartej za pomocą środków komunikacji na odległość, koszty zwrotu towaru, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową;
 2. nabywca może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres Sprzedającego zamowienia@healthacademy.pl, ewentualnie może skierować skargę do organu nadzoru lub państwowego organu nadzoru (patrz art. XI niniejszych warunków handlowych);
 3. adres e-mail Sprzedawcy to zamowienia@healthacademy.pl, a numer telefonu do kontaktu to +48 783 583 442 (pn - pt od 9:00 do 16:00).

III.

Informacje o towarach i cenach

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, znajdują się w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek od wartości dodanej, wszystkie powiązane opłaty oraz koszty zwrotu towarów, jeśli nie mogą być one zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają aktualne przez okres, w którym są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 2. Wszelka prezentacja towarów w katalogu sklepu internetowego ma charakter wyłącznie informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna w odniesieniu do tych towarów.
 3. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym. Informacja o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym dotyczy tylko przypadków, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rabaty / promocje / korzyści obowiązują zgodnie z ich warunkami wyłącznie od i do podanej daty rabatu / promocji / korzyści lub do wyczerpania zapasów. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej lub o ile nie uzgodniono inaczej między sprzedającym a nabywcą, poszczególnych rabatów/promocji/korzyści nie można łączyć.
 5. Rabaty/promocje/korzyści nie dotyczą zgodnie z prawem preparatów dla niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

IV.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Nabywca wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji zdalnej przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez nabywcę w związku z korzystaniem z komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi nabywca. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 2. Nabywca składa zamówienie na towary w następujący sposób:
 3. poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
 4. poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
 5. Składając zamówienie, nabywca wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposób płatności i dostawy.
 6. Przed wysłaniem zamówienia nabywca ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Nabywca przesyła zamówienie do sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez nabywcę, że zapoznał się z warunkami handlowymi.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle nabywcy powiadomienie o otrzymaniu zamówienia na adres e-mail podany przez nabywcę przy zamówieniu towaru. Powiadomienie to ma charakter automatyczny i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Do powiadomienia dołącza się aktualne warunki handlowe Sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedającego dostarczane jest na adres e-mail nabywcy. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail nabywcy.
 8. Jeżeli którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może być spełnione, sprzedający przesyła na adres e-mail nabywcy zmienioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta przez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez nabywcę do sprzedającego na jego adres e-mail podany w warunkach handlowych.
 9. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Nabywca może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Nabywca może anulować zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym dane kontaktowe zostały podane w art. II. punkt 1 lit. i) niniejszych warunków handlowych.
 10. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia nabywcy towaru za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli do nabywcy zostało wysłane automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z warunkami handlowymi. Sprzedający bez zbędnej zwłoki poinformuje nabywcę o błędzie i prześle nabywcy poprawioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie jej otrzymania przez nabywcę na adres e-mail sprzedającego podany w art. II punkt 1 lit. i) niniejszych warunków handlowych.

V.

Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji nabywcy w sklepie internetowym, nabywca uzyskuje dostęp do swojego konta klienta (zwanego dalej "kontem klienta"). Z konta klienta nabywca może zamawiać towary. Nabywca może również zamówić towar bez rejestracji.
 2. Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu towarów kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych danych. Nabywca zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez nabywcę na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru będą uznawane przez sprzedającego za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Nabywca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Nabywca nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.
 5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy nabywca nie korzysta już z konta użytkownika lub gdy nabywca narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i warunków handlowych.
 6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

VI.

Warunki płatności i dostawa towarów

 1. Cena towaru (zwana dalej "ceną zakupu") oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna mogą zostać zapłacone przez nabywcę za pomocą następujących metod (niektóre metody płatności są dozwolone tylko w niektórych krajach - patrz poniższy punkt 2. niniejszych warunków handlowych):
 2. płatność z góry przelewem na rachunek sprzedającego, o czym nabywca zostanie poinformowany w powiadomieniu o otrzymaniu zamówienia;
 3. płatność online kartą w sklepie internetowym za pośrednictwem bramki płatniczej GoPay;
 4. płatność online przelewem w wybranych bankach;
 5. płatność za pośrednictwem e-portfela GoPay;
 6. płatność za pośrednictwem e-portfela Google Pay;
 7. płatność za pośrednictwem Mplatby, czyli tzw. płatności mobilnej operatora T-mobile;

 

 • Rzeczpospolitej Polskiej; może zapłacić cenę zakupu za pomocą sposobu płatności, o którym mowa w lit. a), c);

 

 1. Szwajcarii, cena zakupu może być zapłacona za pomocą sposobu płatności, o którym mowa w lit. b) do e), h);
 2. innych krajów, cena zakupu może być zapłacona w sposób określony w lit. a) do e), h).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności dostępne są w sklepie internetowym w sekcji "Sposoby płatności" i stanowią integralną część warunków handlowych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania nabywcy tylko wybranych metod płatności według własnego uznania. 
 1. Nabywca może również wybrać płatność w jednej z kryptowalut akceptowanych przez sprzedającego (np. Bitcoin). W takim przypadku, jeżeli nabywca z jakiegokolwiek powodu zażąda zwrotu ceny zakupu za tak zakupione towary, cena zakupu może zostać zwrócona wyłącznie w walucie wskazanej na fakturze za tak zakupione towary (zazwyczaj w koronach czeskich) i w kwocie wskazanej na fakturze. Wszelkie zmiany kursu kryptowalut nie będą brane pod uwagę przy zwrocie ceny zakupu, na co nabywca wyraża zgodę.
 2. Wraz z ceną zakupu nabywca zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 3. W przypadku płatności za pomocą bramki płatniczej, nabywca postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego operatora płatności elektronicznych, a w przypadku płatności przelewem online - zgodnie z instrukcjami banku, w którym nabywca posiada konto (ten sposób płatności możliwy jest tylko w odniesieniu do wybranych banków wymienionych w sklepie internetowym sprzedającego w sekcji "Sposoby płatności").
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem Mplatby, nabywca postępuje zgodnie z instrukcjami swojego operatora komórkowego T-mobile.
 5. W przypadku płatności bezgotówkowej nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu wraz ze wskazaniem zmiennego symbolu płatności.
 6. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie nabywcy do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 7. Jeżeli nabywca zalega z zapłatą ceny zakupu, sprzedający wyśle na adres e-mail nabywcy (podany przy zamawianiu towaru) upomnienie, za pomocą którego sprzedający wezwie nabywcę do zapłaty ceny zakupu. W przypadku, gdy nabywca nie zapłaci ceny zakupu nawet po drugim upomnieniu (tj. w terminie określonym w drugim wezwaniu do zapłaty ceny zakupu), sprzedający anuluje zamówienie. O anulowaniu zamówienia sprzedający poinformuje nabywcę drogą elektroniczną.
 8. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie jest zobowiązany do postępowania zgodnie z poprzednim punktem 12 w przypadku, gdy nabywca pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny zakupu za towar lub w przypadku zamówienia, w ramach którego nabywca zamówił towar z krótkim terminem ważności (tj. do upływu terminu przydatności lub terminu ważności w momencie zamawiania towaru pozostało mniej niż 3 miesiące). W takich przypadkach sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia natychmiast po tym, jak nabywca znajdzie się w zwłoce z zapłatą ceny zakupu.
 9. Sprzedający nie wymaga od nabywcy z góry żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie jest zaliczką.
 10. Strony umowy wyłączają stosowanie przepisów par. 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 11. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający zobowiązany jest do wydania nabywcy paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatków online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 12. Sprzedający wystawi nabywcy dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę nabywcy po zapłaceniu ceny zakupu i prześle ją w formie elektronicznej na adres e-mail Nabywcy.
 13. Dostawa towarów jest możliwa do Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów, które są wymienione w zakładce "Kraj dostawy" w formularzu zamówienia w części "Płatność i transport", a także są wymienione w sklepie internetowym w sekcji "Transport".
 14. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. Wszystkie oferowane sposoby transportu, ich aktualne warunki i ceny znajdują się w sklepie internetowym w sekcji "Transport" i stanowią integralną część warunków handlowych.
 15. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od sposobu płatności i wybranego przez nabywcę miejsca (kraju) dostawy towaru, a także od wagi zamówionego towaru.
 16. Na całkowity czas dostawy towaru do nabywcy składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez sprzedającego oraz dostarczenia towaru przez przewoźnika.
 17. Czas dostawy zawsze zależy od dostępności towaru oraz wybranego sposobu dostawy i płatności (dostarczenie towaru do nabywcy jest możliwe tylko po dokonaniu pełnej płatności, chyba że uzgodniono inaczej). Dostawa towaru zostanie zrealizowana jak najszybciej w zależności od dostępności towaru i możliwości operacyjnych sprzedającego (zazwyczaj 2-10 dni roboczych w przypadku dostawy towaru do Republiki Czeskiej lub 5-20 dni roboczych w przypadku dostawy do innego kraju), w wyjątkowych przypadkach czas dostawy może być dłuższy. W przypadku wystąpienia siły wyższej, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru.
 18. Cena za dostawę towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru wskazana jest w zamówieniu nabywcy oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na podstawie specjalnego życzenia nabywcy, nabywca ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.
 19. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy kupna do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez nabywcę w zamówieniu, nabywca jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie nabywcy konieczne będzie dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, nabywca pokryje koszty związane z powtórnym dostarczeniem towaru, ewentualnie koszty związane z innym sposobem dostarczenia.
 20. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, nabywca powinien sprawdzić brak naruszenia opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia ingerencji w opakowanie, nabywca może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Nie narusza to praw nabywcy z tytułu odpowiedzialności za wady towaru oraz innych praw nabywcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 21. W przypadku, gdy nabywca naruszy swoje zobowiązanie do odbioru towaru, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w poprzednim punkcie 21 niniejszego artykułu, nie spowoduje to naruszenia zobowiązania sprzedającego do dostarczenia towaru nabywcy. Jednocześnie nieodebranie przez nabywcę dostawy towaru nie stanowi odstąpienia od umowy pomiędzy sprzedającym a nabywcą. W takim przypadku sprzedający ma jednak prawo odstąpić od umowy kupna z powodu istotnego naruszenia umowy przez nabywcę. Jeżeli sprzedający zdecyduje się skorzystać z tego prawa, odstąpienie od umowy jest skuteczne w dniu, w którym sprzedający doręczy nabywcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy kupna nie wpływa na roszczenie do zapłaty ceny za transport ani na roszczenie do odszkodowania za ewentualne szkody.
 22. Nabywca nabywa prawo własności do towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów, w tym kosztów dostawy, ale nie wcześniej niż po odebraniu dostawy towarów. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na nabywcę w momencie przejęcia towaru lub w momencie, gdy nabywca był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

VII.

Bony podarunkowe

 1. Bony podarunkowe można nabyć poprzez zamówienie w sklepie internetowym jak każdy inny produkt.
 2. Bony podarunkowe nie mogą być fizycznie wysłane, ich dostawa odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail nabywcy, który nabywca wypełnił w formularzu zamówienia.
 3. Bony podarunkowe są wysyłane przez sprzedającego na adres e-mail nabywcy dopiero po otrzymaniu płatności, w formacie PDF.
 4. Zakupiony bon podarunkowy za pieniądze nie podlega zwrotowi. Nie narusza to prawa nabywcy do odstąpienia od umowy zakupu bonu podarunkowego w ciągu 14 dni od jego otrzymania, nie dotyczy to sytuacji, gdy bon został już zrealizowany w tym terminie.
 5. Bon podarunkowy przeznaczony jest na zakup towarów w sklepie internetowym zgodnie z aktualnym w momencie zakupu cennikiem towarów. Wartość bonu podarunkowego zawiera podatek VAT, który jest płatny w momencie dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu, czyli w momencie zakupu towaru.
 6. Warunki korzystania z bonu podarunkowego ("bon"):

 

 1. Wartość podana na bonie zostanie odliczona od ceny zakupu w sklepie internetowym.
 2. Bon nie podlega wymianie na pieniądze. Bonu nie można wymienić. Wartość bonu może być zrealizowana tylko poprzez jednorazowy zakup w sklepie internetowym. Jakakolwiek pozostała wartość nie podlega wymianie na gotówkę lub bezgotówkowo lub inne bony i automatycznie przepada na rzecz sprzedającego.

 

 • Wartość bonu nie podlega oprocentowaniu. 
 1. Za towary, na zakup których został zrealizowany bon, nabywca może (w przypadku odstąpienia od umowy kupna lub w przypadku uzasadnionej reklamacji) otrzymać zwrot pieniędzy w postaci zastępczego bonu podarunkowego.
 2. Bon jest ważny do daty na nim podanej, po upływie której bon traci ważność.
 3. Bon może być wykorzystany wyłącznie do zapłaty za zakup towarów zgodnie z aktualnym cennikiem w momencie zakupu w sklepie internetowym. Zakup towarów podlega obowiązującym warunkom handlowym sprzedającego. 
 • Po wykorzystaniu kodu do zapłaty za zakupy w sklepie internetowym, bon traci ważność.
 • W przypadku niewykorzystania bonu w okresie jego ważności, przepada on bez prawa do przedłużenia okresu jego wykorzystania lub zwrotu wartości pieniężnej. 
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub kradzież bonu i nie zapewnia w takich przypadkach żadnej rekompensaty.

VIII.

Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.

 

 1. od daty otrzymania towaru,
 2. od daty odbioru ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
 3. od daty odbioru pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularnie powtarzająca się dostawa towaru.

 

 1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z par. 1837 Kodeksu cywilnego nie może m.in. odstąpić od umowy sprzedaży poprzez:

 

 1. świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował nabywcę przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 2. dostarczenie towarów lub usług, których cena jest uzależniona od niezależnych od woli sprzedawcy wahań na rynku finansowym i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
 3. dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedającego,
 4. dostarczenie towarów, które zostały zindywidualizowane zgodnie z życzeniem nabywcy lub dla jego osoby,
 5. dostawę towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie połączone z innymi towarami,
 6. dostawę towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który został usunięty z opakowania przez nabywcę i nie może być zwrócony ze względów higienicznych,
 7. dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub oprogramowania komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone,
 8. dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
 9. dostarczania treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował nabywcę przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy; oraz
 10. w innych przypadkach określonych w par. 1837 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy kupna, nabywca musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy kupna, nabywca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez sprzedającego, ale nie jest do tego zobowiązany. Nabywca przesyła odstąpienie od umowy kupna na adres e-mail lub na adres siedziby, ewentualnie magazynu sprzedającego wskazanego w warunkach handlowych. Nabywca może również skorzystać z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy kupna opublikowanego w sklepie internetowym w sekcji "Zwroty i reklamacje” (https://www.healthfactory.pl/zwrot-i-reklamacje/). Sprzedający niezwłocznie potwierdzi nabywcy otrzymanie formularza.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z niniejszym artykułem warunków handlowych, umowa kupna zostaje anulowana od początku.
 4. Nabywca, który odstąpił od umowy kupna, zobowiązany jest do zwrotu towaru do sprzedającego w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Miejscem zwrotu towaru jest magazyn sprzedającego: Health Academy s.r.o., Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 – Radotín. Nabywca ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedającego, także w przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową. Sprzedający zaznacza, że nie przyjmuje przesyłek (zwrotów) za pobraniem.
 5. Nabywca ponosi odpowiedzialność wobec sprzedającego za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny ze względu na jego charakter i właściwości.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez nabywcę, sprzedający zwróci nabywcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od nabywcy w ten sam sposób. Sprzedający zwróci nabywcy otrzymane środki pieniężne w inny sposób tylko wtedy, gdy nabywca wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli nabywca wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez sprzedającego, sprzedający zwróci nabywcy koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.
 8. Jeżeli nabywca odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu nabywcy otrzymanych środków, zanim nabywca nie wyda sprzedającemu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.
 9. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z wierzytelnością nabywcy o zwrot ceny zakupu.
 10. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna z powodu (i) wyczerpania zapasów, (ii) niedostępności towaru lub (iii) gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje nabywcę o odstąpieniu od umowy (tzw. anulowaniu zamówienia) za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez nabywcę w zamówieniu oraz zwróci nabywcy w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od nabywcy na podstawie umowy w taki sam sposób lub w sposób określony przez nabywcę.
 11. W przypadku przekazania nabywcy wraz z towarem podarunku, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a nabywcą zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy kupna, umowa darowizny przestaje obowiązywać w odniesieniu do takiego podarunku, a nabywca zobowiązany jest do zwrotu podarunku sprzedającemu wraz z towarem.
 12. Integralną częścią warunków handlowych jest Instrukcja dotycząca prawa do odstąpienia od umowy kupna oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

IX.

Prawa z tytułu wadliwego wykonania

 1. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności par. 1914 do 1925, par. 2099 do 2117 i par. 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec nabywcy za to, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedający odpowiada wobec nabywcy, że w chwili przyjęcia towaru przez nabywcę:
 3. towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta albo oczekiwane przez nabywcę ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy;
 4. towar nadaje się do celu, do którego według sprzedającego ma być użyty lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane;
 5. towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzoru;
 6. towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarach lub wadze;
 7. towar spełnia wymagania określone w przepisach prawa;
 8. nie jest obciążony prawami osób trzecich.

 

 1. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez nabywcę, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.
 2. Nabywca jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że towar posiada termin przydatności do użycia (tj. datę ważności lub datę minimalnej trwałości), w którym to przypadku termin ten ulega skróceniu jedynie do daty oznaczonej na opakowaniu towaru lub o ile dłuższy termin nie wynika ze szczególnej regulacji prawnej.
 3. Jeżeli okres, przez który rzecz może być używana, jest oznaczony na rzeczy sprzedanej, na jej opakowaniu, w instrukcji do niej dołączonej lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami, stosuje się przepisy o gwarancji jakości.
 4. Jeżeli nabywca słusznie zarzucił sprzedającemu wadę towaru, termin do skorzystania z prawa z tytułu wadliwego świadczenia oraz termin gwarancji nie biegnie przez okres czasu, w którym nabywca nie może korzystać z wadliwego towaru.

 

 1. Prawo z tytułu wadliwego świadczenia nie należy do nabywcy, jeżeli wiedział on przed odebraniem rzeczy, że posiada wadę, lub jeżeli sam wadę spowodował 

 

 1. Nabywca nie jest również uprawniony do korzystania z prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy:
 2. w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wad, dla których uzgodniono niższą cenę,
 3. za zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem towaru,
 4. w przypadku towarów używanych - za wadę odpowiadającą stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki towary miały w momencie przejęcia przez nabywcę; lub
 5. jeżeli wymaga tego charakter towaru.

 

 1. Prawa wynikające z wady (wad) są realizowane u sprzedającego. Nabywca może złożyć reklamację za pomocą formularza opublikowanego w sklepie internetowym w sekcji "Zwroty i reklamacje" (https://www.healthfactory.pl/zwrot-i-reklamacje/) lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@healthfactory.pl lub pocztą na adres magazynu sprzedającego: Health Academy s.r.o., Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 – Radotín. Nabywca może również skorzystać z formularza reklamacyjnego opublikowanego w Procedurze Reklamacyjnej sprzedającego; nie jest to jednak obowiązek.

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest również do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji, a nawet w siedzibie firmy.
 2. Sprzedający zobowiązany jest wydać nabywcy pisemne potwierdzenie o tym, kiedy nabywca skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda nabywca, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, albo pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 3. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik rozpatruje reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla danego rodzaju towaru, niezbędnego do fachowej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedający i nabywca ustalą dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie uważany za istotne naruszenie umowy, a nabywca będzie miał prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym wyrażenie woli nabywcy (skorzystania z prawa z tytułu wadliwego wykonania świadczenia) dotrze do sprzedającego.
 4. Sprzedający poinformuje pisemnie nabywcę o wyniku reklamacji.
 5. Jeżeli towar nie posiada cech określonych w art. IX ust. 2 warunków handlowych, nabywca może żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, nabywca może żądać jedynie wymiany tej części; jeżeli nie jest to możliwe, nabywca może odstąpić od umowy kupna. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, nabywca jest uprawniony do bezpłatnego usunięcia wady.
 6. Nabywca ma również prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W tym przypadku nabywca ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 7. Jeżeli nabywca nie odstąpi od umowy kupna lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany części lub do naprawy towaru, może żądać stosownego rabatu. Nabywca ma również prawo do stosownego rabatu, jeżeli sprzedający nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić części towaru lub naprawić towaru, a także jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym czasie lub jeżeli usunięcie wady sprawiłoby nabywcy znaczne trudności.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji nabywcy przysługuje odszkodowanie za koszty zasadnie poniesione w związku z reklamacją. Prawo to może być wykonane przez nabywcę u sprzedającego w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu, w którym należy wskazać wadę. Jeżeli jednak nabywca nie skorzysta z prawa do odszkodowania w ciągu miesiąca po upływie terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna mu tego prawa, jeżeli sprzedający twierdzi, że prawo do odszkodowania nie zostało wykonane w terminie.
 9. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania sprzedającego o wybranym przez siebie uprawnieniu przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Nabywca nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy nabywca żąda naprawy wady, która okaże się nieusuwalna.
 10. Sprzedający zwraca uwagę, że przesyłka za pobraniem (wysłanie reklamowanego towaru za pobraniem) nie jest przez niego akceptowana.
 11. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje Procedura reklamacyjna sprzedającego.

X.

Dostawa

 1. Strony mogą dostarczać sobie wszelką pisemną korespondencję za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Nabywca będzie doręczał sprzedającemu korespondencję na adres wskazany w niniejszych warunkach handlowych.

XI.

Postanowienia końcowe                                        

 1. Wszelkie porozumienia między sprzedającym a nabywcą podlegają prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim nie pozbawia nabywcy będącego konsumentem ochrony zapewnianej przez przepisy porządku prawnego, których nie można wyłączyć umownie i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 3. Sprzedający nie jest zobowiązany do przestrzegania w stosunku do nabywcy żadnych kodeksów postępowania w rozumieniu par. 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do sprzedającego. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie strony internetowej lub jej części bez zgody sprzedającego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub z jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Nabywca nie stosuje przy korzystaniu ze sklepu internetowego żadnych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie wykonuje żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych składników tworzących sklep internetowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego celem lub przeznaczeniem.
 6. Nabywca przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w myśl par. 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.
 7. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, są archiwizowane przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie są dostępne. Nabywca jednak zawsze otrzyma warunki i potwierdzenie zamówienia wraz z jego podsumowaniem pocztą elektroniczną, a zatem zawsze będzie miał dostęp do umowy kupna bez udziału sprzedającego. Sprzedający zaleca, aby zawsze zapisywać potwierdzenie zamówienia oraz warunki handlowe. 
 1. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić brzmienie warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w czasie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie warunków handlowych jest lub stanie się nieważne, pozorne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień warunków handlowych. Strony ustalają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień warunków handlowych zostanie uznane za nieważne, pozorne lub nieskuteczne, pierwszeństwo będzie miało postanowienie, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego, pozornemu lub nieskutecznego.
 3. Procedura reklamacyjna, Pouczenie o prawach do odstąpienia od umowy kupna oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załącznik do warunków handlowych.
 4. To w jaki sposób sprzedający przetwarza dane osobowe nabywcy opisane jest w sekcji "Polityka prywatności".
 5. Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. Prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych pozostają nienaruszone.