Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego

Polityka prywatności 

 

Firma Health Academy ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.  Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w serwisach internetowych: www.kendamil.pl, www.goodgout.pl, www.healthfactory.pl  (dalej: Serwisy) jest Health Academy s.r.o. IČ 05946514 z siedzibą pod adresem Zbraslavská 22/49, Praga 5, 159 00 (dalej: „administrator”).

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Dane kontaktowe administratora:

     adres: Health Academy s.r.o. Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00

     email: info@healthfactory.pl

     telefon: +48 609636377

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
 2. Klient nie ma obowiązku przekazywania Sprzedawcy danych osobowych o które się zwraca. Jeśli jednak Klient nie zdecyduje się ich przekazywać, wówczas Sprzedawca może nie mieć możliwości udostępnienia pewnych usług lub towarów.
 3. Administrator zbiera i przetwarza dane Klienta w celach określonych w Polityce prywatności i plików cookies lub konkretnych celach, na które Klient wyraził zgodę.

  

 1. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które Klient mu podał lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji zamówienia.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta oraz dane niezbędne do wykonania umowy. 
 3. Możliwe jest pozyskanie danych osobowych nie bezpośrednio w sytuacji, gdy Klient dzieli się treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych.
 4. Możliwe jest pozyskanie danych osobowych w przypadku korespondencji ze Sprzedawcą za pośrednictwem Chatu, Messengera, Bota, kontaktu poprzez dedykowane skrzynki mailowe itd. Klient wyraża wówczas jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych lub jego nieletniego dziecka, w tym danych szczególnych kategorii (np. danych mogących wiązać się ze stanem zdrowia, światopoglądem) podanych nam w tej korespondencji (art. 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dane osobowe klienta podane w korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia mu odpowiedzi na zadane pytania lub załatwienia innej sprawy, z którą się zgłasza i nie będą wykorzystywane w innych celach. Korespondencję Sprzedawca usuwa po 6 miesiącach od jej zakończenia, jednak w zależności od kanału komunikacji, może ona być dłużej przechowywana przez dostawców kanału niezależnie od Sprzedawcy, np. przez facebook na jego serwerach. W wyjątkowych przypadkach określona korespondencja z Klientem może zostać przez Sprzedawcę przetwarzana dłużej, jeśli będzie to niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub realizacji innych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 2. wykonanie umowy pomiędzy Klientem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, jak również udziału w konkursach i innych funkcjonalnościach, których zasady działania uregulowane są w formie regulaminu świadczenia danej usługi.
 3. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). f) RODO,
 4. subskrybując określony Newsletter jednocześnie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w nim zawartych (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z art. 4 pkt 11 RODO).
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 6. realizacja zamówienia Klienta oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy nim a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie,
 7. wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 8. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Składając zamówienie lub zapisując się do newslettera Klient wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie. 

 

 1. Okres przechowywania danych

 

 1. Administrator przechowuje dane osobowe:
  1. przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Kleintam, a administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
  2. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe. 

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby:
 1. zaangażowane w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
 2. świadczące usługi obsługi sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 3. świadczące usługi marketingowe.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. 

 

 1. Twoje prawa

 

 1. Na warunkach określonych w RODO Klient ma prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
 3. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
 4. prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO a
 6. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Akademii Zdrowia. S.r.o., Zbraslavská 22/49, Praga 5 lub e-mail administratora wymieniony w artykule III niniejszych warunków.
 8. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że zostało naruszone jego prawo do ochrony danych osobowych. 

 

 • Warunki ochrony danych osobowych

 

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności poprzez hasła i program antywirusowy.
 3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione. 
 • Postanowienia końcowe

 

 1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.
 2. Klient zgadza się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdza, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków zostanie opublikowana na jej stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszych warunków zostanie wysłana na adres e-mail, który Klient podał administratorowi. 

Warunki te obowiązują od chwili ogłoszenia.

 

Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
 • Sprzedawca - Health Academy s.r.o., NIP: CZ05946514 z siedzibą: Zbraslavská 22/49, Praga 5, 159 00, Czechy, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, oddział C, numer C273525, dane kontaktowe, email: info@healthacademy.pl, healthfactory.pl.

2)  Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.healthfactory.pl;

3)  Umowa – umowa sprzedaży, zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, dotycząca produktów oferowanych przez Health Academy za pośrednictwem Sklepu.

 1. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza jego działalnością jako konsument lub w ramach swojej działalności (dalej „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej healthfactory.pl (zwaną dalej „sklepem internetowym”).
 2. Postanowienia warunków sprzedaży są integralną częścią umowy kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.
 3. Umawiające się Strony mogą przekazywać sobie wszelką pisemną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Kupujący dostarcza korespondencję do sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu. 
 5. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna są zawarte w języku polskim. 

 

 

 1. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 

 1. Przedmiotem zamówienia są towary prezentowane przez Health Academy na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia, zwane dalej „towarami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto.
 2. Wszelkie prezentacje towarów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych towarów.
 3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru są publikowane w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Polski.
 4. Ewentualnych rabatów z ceny zakupu towaru nie można łączyć, chyba że sprzedawca uzgodni z kupującym inaczej.
 5. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 6. Zamówienie na produkty oferowane w Sklepie może być składane w następujący sposób:
 7. poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
 8. wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

 

 1. Kupujący przy składaniu zamówienia dokonuje wyboru towaru, ilości sztuk towaru, sposobu płatności oraz dostawy.
 2. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk Wyślij zamówienie. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący podał przy składaniu zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Do potwierdzenia załączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji jest dostarczane na adres e-mail kupującego. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia (w dniu roboczym) sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia załączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy.
 4. W przypadku, gdy sprzedawca nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszym regulaminie.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub adres e-mail sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.
 6. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub przy składaniu zamówienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru z oczywistą nieprawidłową ceną, nawet jeśli kupującemu przesłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie jej przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedawcy. 

 

 • Konto klienta

 

 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym, kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.
 2. Podczas rejestracji na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru sprzedawca uważa za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.
 5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży i niniejszych warunków.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez wskazany przez administratora okres czasu, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania Sprzedawcy, lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich. 

 

 

 1. Warunki płatności i dostawa towaru

 

 1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna kupujący może zapłacić przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedawcy o
numerze 70 1020 1026 0000 1102 0443 2134, prowadzony przez PKO Bank Polski. Ponadto możliwa jest płatność:
 2. bezgotówkowo kartą płatniczą,
 3. przelewem bezgotówkowym na konto sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej,
 4. gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.
 5. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest do zwrotu sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile w ofercie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, to cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 6. W przypadku płatności gotówką wartość zamówienia jest opłacana przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej wartość zamówienia należy opłacić w ciągu 2 dni od zawarcia umowy kupna. Nieopłacone zamówienie nie podlega realizacji i zostanie anulowane.
 7. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
 8. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty wartości zamówienia jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy.
 9. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Opłata wartości zamówienia przed wysłaniem towaru nie stanowi zadatku.
 10. Towar jest dostarczany kupującemu na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas zamawiania towaru.
 11. Koszty dostawy zamówienia w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określone są w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
 12. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub koszty związane z inną metodą dostawy.
 13. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone naruszenie przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 14. Sprzedawca wystawi kupującemu dokument sprzedaży. W przypadku wyboru przez kupującego możliwości otrzymania faktury, dokument jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
 15. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłacenie pełnej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy i poprzez odbiór towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do odebrania towaru, ale nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna-sprzedaży. 

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją firmą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni:
 2. a) od daty odbioru towaru,
 3. b) od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem zamówienia jest kilka

                rodzajów towarów lub dostawa kilku części,

 1. od dnia odbioru pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna, powtarzająca się dostawa towaru.
 2. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna:
 3. świadczenia usług, jeżeli zostały wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,

 1. dostawy towarów lub świadczenia usług, których cena zależy od wahań na rynku

finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,

 1. przy dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem

kupującego lub dla jego osoby,

 1. dostawę towarów łatwo psujących się oraz towarów, które zostały nieodwracalnie

wymieszane z innymi towarami po dostawie,

 1. dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu, którego kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,
 2. w przypadkach określonych w art. 560 Kodeksu Cywilnego.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dołączony do regulaminu. 
 5. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedawcy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.
 6. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego w ten sam sposób. Sprzedawca zwróci kupującemu otrzymane pieniądze w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę, a sprzedający nie poniesie dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.
 8. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.
 9. Kupujący musi zwrócić towar sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i nieskażonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone w towarze z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.
 10. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna z powodu sprzedaży towaru, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego w ramach umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

 

 

 1. Reklamacja

 

 1. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad w momencie sprzedaży. W wypadku wystąpienia wad towaru Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji lub rękojmi Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z dostarczonym towarem, po jego dostarczeniu odbiorcy.
 2. Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od otrzymania towaru przez kupującego, towar uważa się za wadliwy w chwili jego odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwóch lat od jego otrzymania. Postanowienie to nie dotyczy towarów sprzedanych po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki posiadał towar w momencie odbioru przez kupującego. wynika to z charakteru towarów. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia wady kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację i zażądać:
 4. wymiany na nowy towar,
 5. naprawy towaru,
 6. rozsądnego rabatu od ceny zakupu,
 7. odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenia terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.
 9. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatruje reklamację niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy rozpatrzyć niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący ustalą dłuższy termin. Na próżno upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna.
 10. Sprzedawca pisemnie informuje Kupującego o wyniku reklamacji.
 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa od sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.
 12. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane przez stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers /odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.
 3. Wszelkie prawa do serwisu internetowego sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów składających się na sklep internetowy i korzystających ze sklepu internetowego, lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego celem lub celem.
 5. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 6. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
 7. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wchodzą w życie w momencie jego ogłoszenia.